Ull i Uppland

https://ulliuppland.se/

Ull i Uppland är en ideell förening som verkar för tillvaratagandet av ull i Uppland. Ullens användbarhet är ett kulturarv som vi arbetar med att bevara. Föreningen riktar sig till alla som intresserar sig för ull och skinn, fårägare, hantverkare, konsumenter, miljöintresserade, företagare osv! Genom att utgöra en mötespunkt för alla möjliga aspekter av resursen ull kan föreningen bidra till att utveckla och främja tillvaratagandet av ullen som en värdefull resurs i samhället. Verksamheten utgörs framför allt av kunskapsförmedling, utbildning och skapande av möjligheter för företagande. Utbildning sker dels internt för medlemmar genom föreläs­ningar, kurser och studiebesök, dels utåt mot allmänheten genom att i olika sammanhang sprida kunskap om ullens användbarhet och fördelar. Fören­ingen anordnar även marknader och andra försäljningskanaler för ull- och skinnprodukter, samt temadagar och träffar för nätverkande.

Kontaktperson: Eva Norgren