Ull för den biologiska mångfalden

text

Den svenska ullen kommer från får som jobbar som landskapsvårdare i våra betesmarker, håller landets marker öppna och bidrar på så sätt till att många växtarter får bevaras och utvecklas. Om inte fåren gjorde det här jobbet skulle många marker växa igen och ta över så att örter, blommor och olika gräs som behöver luft och ljus för att växa inte skulle trivas och försvinna.

Biologisk mångfald är den variationsrikedomen av ekosystem, arter och gener och ger oss olika ekosystemtjänster som vi är beroende av, som livsmedel, dricksvatten, pollinering, och skydd mot översvämningar.

Den biologiska mångfalden befinner sig i kris och i Europa hotas nästan en fjärdedel av de vilda arterna av utrotning och de flesta ekosystem är så skadade att de inte längre kan leverera sina värdefulla tjänster. Därför har EU tagit fram strategier för att stärka mångfalden. Under 1920-talet fanns det till exempel i Sverige cirka två miljoner hektar naturbetesmark i Sverige, idag är det drygt 200 000 hektar. Hag- och naturbetesmarker behövs för att bevara mångfalden.

Våra 600 000 får och lamm gör ett viktigt arbete i detta ekosystem. Om du köper svensk ull stödjer du också arbetet med att öppna upp fler betesmarker och bevara många växter och djur.